Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació Inicial del PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 1 D'OCTUBRE

Aquest Projecte es sotmet a informació pública per un termini 30 dies , durant el qual les persones interessades el podran examinar i formular, si s'escau, les al·legacions i/o reclamacions que considerin oportunes.

Projecte d’Urbanització de la Plaça 1 d’Octubre
Projecte d’Urbanització de la Plaça 1 d’Octubre

DIMECRES 06 JULIOL 2022

El Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, en sessió ordinària de 30.06.2022, ha aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització de la Plaça 1 d’Octubre de Bellcaire d’Urgell, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís de la Fuente Pasqual [membre de la COAC-Demarcació Lleida, núm. 44.109-0], amb un pressupost d’execució per contracta de 243.218,40 €, IVA inclòs, la qual cosa es fa pública per un termini de trenta (30) dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva publicació a l’e- tauler de la corporació i al BOP de Lleida, durant el qual les persones interessades el podrà examinar i formular, si, s’escau, les al·legacions i/o reclamacions que considerin adients. Si transcorregut aquest termini no se’n presenten, s’entendrà aquest projecte definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar cap ulterior acord [art. 235.2 TRLMC i art. 37.1 ROAS]. 

El projecte es podrà examinar en les oficines d’aquesta corporació tots el dies feiners des de les 08.30 hores fins a les 14.00 hores. També es podrà consultar a la seu electrònica de la corporació. 

Les reclamacions i/o al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dins del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

L’alcalde, Jaume Montfort Samà 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 1 D'OCTUBRE.pdf

ANUNCI PUBLICAT AL NÚMERO 128 DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA EL 6 DE JULIOL DEL 2022. Número de registre 5580. Aprovació inicial Projecte d’Urbanització de la Plaça 1 d’Octubre (PUOSC 2020-2024)

Aquest projecte es sotmet a informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP de Lleida, durant el qual les persones interessades el podran examinar i formular, si s'escau, les al·legacions i/o reclamacions que considerin oportunes.
 
Termini per formular al·legacions i/o reclamacions: fins el dia 18.08.2022.