Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Decret d'Alcaldia. Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19

DISSABTE 14 MARÇ 2020

DECRET D’ALCALDIA 2020-082 13/03/2020 

EXP. NÚM. 179/2020.- Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19 

Jaume Montfort Samà, alcalde-president de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vista l’epidèmia ocasionada per la propagació del virus COVID-19 per la seva facilitat de contagi, situació excepcional que exigeix l’adopció de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i considerant els articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública, així com l’article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article 66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

HE RESOLT: 

PRIMER.- Aprovar i activar el Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19 amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població; per tant aquest Pla no estableix mesures sanitàries sinó garantia de serveis, i es concreta en les mesures recollides en els punts resolutius següents, sense perjudici que aquestes puguin ser actualitzades, reforçades i/o modificades. 

Aquest Pla és vigent des del moment de la signatura i publicació del present Decret (13.03.2020) amb una vigència mínima de 15 dies (27.03.2020 inclòs), vigència que es podrà prorrogar en funció de l’evolució epidemiològica i de les indicacions de les autoritats sanitàries. 

SEGON.- Suspendre de manera temporal i cautelar les cessions d’espais municipals per a les activitats que impliquin afluències de persones. D’acord amb això, queden suspeses les activitats municipals següents: 

✓ Les escoles municipals: Llar d’Infants, CEIP Bonavista i l’IES Ermengol IV, així com l’Aula de Música.

✓ La Llar de jubilats.

✓ Les instal·lacions esportives municipals.

✓ La biblioteca municipal.

✓ Tots els espectacles i activitats (culturals, esportives, recreatives) que es puguin dur a terme en equipaments municipals com són la Sala de Plens de l’Ajuntament, el Poliesportiu municipal, el Camp d’Esports i/o qualsevol altre equipament municipal.

✓ Qualsevol activitat pública i privada no descrita anteriorment inferior a 1.000 persones, quan no es pugui garantir la restricció de l’aforament a un terç. 

TERCER.- Ordenar la no utilització dels espais de jocs infantils, zones recreatives i parcs, especialment els tobogans i gronxadors, en ser focus de transmissió. 

QUART.- Per a la realització de tràmits administratius, prioritzar l’atenció telefònica o telemàtica a través de la seu electrònica de la corporació, a fi i efecte d’evitar l’atenció presencial en les dependències municipals. 

CINQUÈ.- Reduir les visites i reunions del personal municipal i els membres de la corporació amb agents externs, només a aquelles que siguin absolutament imprescindibles i necessàries per garantir el normal funcionament dels serveis públics. 

SISÈ.- Facilitar el teletreball, en els casos en què sigui possible i en la mesura de les possibilitats. 

SETÈ.- Recomanar i demanar que s’extremin les MESURES DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I NETEJA següents: 

✓ Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques del 70%, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

✓ En cas de tos o esternuts, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sòl ús o tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze o la màniga, rentant-se les mans de seguida.

✓ Evitar el contacte estret i mantenir una distància prudencial amb les persones (1 o 2 metres) que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.

✓ Evitar compartir menjar, begudes i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament. És preferible utilitzar parament d’ús personal o d’un sol ús.

✓ Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas o els ulls, sense haver-se rentat prèviament i de forma adequada les mans.

✓ S’han d’evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre de persones.

✓ Cal protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques i evitar les visites als centres residencials.

✓ No és necessari utilitzar la mascareta als espais públics si no és que ho ha indicat un professional sanitari.

✓ En el cas de compartir ordinadors o teclats, s’hauran d’aplicar les mesures de rentat de mans abans i després d’iniciar el torn corresponent.

✓ Ventilar de forma adequada els espais i els llocs de treball, dos o tres cops al dia i si és possible de manera natural (obrint les finestres).

✓ No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’estat espanyol per evitar aquesta infecció. 

VUITÈ.- Recomanar i demanar a la població que només realitzin aquells desplaçaments imprescindibles, romanent a la llar, principalment els grups de població considerats de risc com són: 

  • La gent gran. 
  • Les persones amb discapacitat o persones dependents. 
  • Persones amb malalties cròniques. 
  • Persones amb malalties mentals. 
  • Famílies amb menors. 
  • Adults amb persones dependents al seu càrrec. 

NOVÈ.- Aconsellar a les associacions i entitats la suspensió de qualsevol activitat que tingui programada en aquest període. 

DETZÈ.- En cas de presència de símptomes relacionats amb el COVID-19, contactar amb el 061 Salut Respon

DOTZÈ.- Publicar a la seu electrònica de la corporació els diferents acords i circulars que siguin remesos a l’Ajuntament per les diferents administracions competents en aquesta matèria. 

TRETZÈ.- Publicar el present Decret en el tauler d’anuncis de la corporació, així com a la web municipals i procedir a la seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals. 

L’alcalde Jaume Montfort Samà 

Bellcaire d’Urgell, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT