Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLANS DE CONCERTACIÓ I COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ANYS 2019-2022

DIMECRES 10 MARÇ 2021

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 15 de les Bases Generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms i per tal de complir les obligacions en matèria de PUBLICITAT I COMUNICACIÓ de les diverses actuacions objecte d’ajut per part de la Diputació de Lleida, es fa públic el següent:

A] PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL, ANUALITATS 2019 i 2020

L’objecte d’aquest Pla és regular la cooperació econòmica de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació dels serveis de competència municipal a que fan referencia els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i preferentment, els que l’article 67 considera com de caràcter mínim.

Any 2020: Urbanització del carrer Les Oques.

El carrer s’ha de pavimentar i nomes disposa parcialment de xarxa de clavegueram en força mal estat.

Import de l’actuació a justificar: 76.272,98 €.

Import de la subvenció atorgada: 38.324,14 euros.

B] PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’AMBIT DE LA SALUT PÚBLICA, ANUALITAT 2020

L’objectiu és dotar una subvenció per a finançar les despeses corrents de la corporació en l’àmbit de la salut, intentant mitigar parcialment els efectes econòmics de l’actual crisi sanitària causada pel COVID-19 ja que aquest fet està provocant una disminució dels ingressos previstos en els ajuntaments, un empitjorament de les previsions de tresoreria i un increment de les despeses pressupostades inicialment. Entre altres, s’inclouen les despeses de manteniment, conservació i funcionament dels consultoris mèdics locals, així com la contractació dels socorristes municipals.

Import de l’actuació a justificar: 22.915,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 22.915,00 euros.

C] PLA ESPECIAL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, ANUALITAT 2020

L’objectiu és dotar una subvenció per a finançar les despeses corrents ordinàries de la corporació, com poden ser el manteniment dels equipaments municipals i/o les despeses de subministrament d’energia elèctrica, gas, etc. També es pretén mitigar parcialment els efectes econòmics causats pel COVID-19 que ha provocat una disminució dels ingressos previstos, un empitjorament de les previsions de tresoreria i un increment de les despeses pressupostades inicialment.

Import de l’actuació a justificar: 19.622,04 €.

Import de la subvenció atorgada: 19.622,04 euros.

D] PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS, ANUALITATS 2020 i 2021

L’objectiu és posar a la disposició de la corporació d’uns fons prèviament determinat perquè pugui programar les accions de conservació, manteniment i millores de la seva xarxa de camins locals que en el cas de Bellcaire tenen una superfície de 31 km². Inclou les despeses dutes a terme duran l’any 2020 i fins el 30 de juny de 2021.

Import de l’actuació a justificar: 12.538,59 €.

Import de la subvenció atorgada: 12.538,59 euros.

E] PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL CURS ESCOLAR 2018/2019

L’objectiu d’aquest Pla és contribuir a pal·liar el daltabaix econòmic provocat per la Covid-19, tot incrementant l’aportació de la Diputació de Lleida al finançament del funcionament de les Llars d’Infants de titularitat municipal de la província de Lleida que passa dels 875 euros per alumne matriculat als 1.000 euros.

Import de l’actuació a justificar: 12.200,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 12.200,00 euros.

F] PLA PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT, ANUALITATS 2020, 2021 i 2022

L’objectiu és atorgar una subvenció per a finançar despeses d’inversió vinculades amb àmbits de la Salut Pública. A l’empara d’aquest Pla, existeixen 2 actuacions:

Any 2020: Adquisició d’Equipaments Mèdics i Mobiliari per al Consultori Local.

Subvenció per l’adquisició d’equipament mèdic i mobiliari per al consultori local reformat durant l’exercici 2020.

Import de l’actuació a justificar: 21.154,74 €.

Import de la subvenció atorgada: 20.500,00 euros.

Any 2021: Millora dels dipòsits municipals d’aigua potable de Bellcaire d’Urgell.

Subvenció per a la millora i adaptació de les infraestructures de captació, emmagatzematge, distribució i dels sistemes de tractament i potabilització d’aigua destinada a consum.

Import de l’actuació a justificar: 45.042,92 €.

Import de la subvenció atorgada: 37.224,00 euros.

G] PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS, ANUALITATS 2020 i 2021

L’objectiu és atorgar una subvenció per a finançar inversions que tinguin relació amb les competències municipals, excloent-se aquelles obres de simple manteniment o conservació.

Any 2021: Redistribució i Ampliació de la Biblioteca Municipal de Bellcaire d’Urgell.

Adaptació de la Biblioteca als requeriments exigits pel Departament de Cultura de la Generalitat per tal que aquest equipament pugui accedir al conjunt de prestacions que s’ofereixen als municipis de fins a 3.000 habitants i al mateix temps s’integri en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Import de l’actuació a justificar: 127.340,42 €.

Import de la subvenció atorgada: 61.792,62 euros.

H] PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’AMBIT DE LA CULTURA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS (IEI), ANUALITAT 2020

L’objectiu és posar a la disposició de la corporació d’uns fons prèviament determinat perquè pugui programar les seves activitats anuals en l’àmbit de la cultura com poden ser les despeses d’activitats culturals (setmanes culturals, cercaviles), artístiques (pintura, teatre), de promoció i difusió cultural (cursos, exposicions, conferències), etc.

Import de l’actuació a justificar: 4.864,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 4.864,00 euros.