Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLANS DE CONCERTACIÓ I COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I DEL SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS [EXERCICI 2022]

DIVENDRES 18 NOVEMBRE 2022

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 15 de les Bases Generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms i per tal de complir les obligacions en matèria de PUBLICITAT I COMUNICACIÓ de les diverses actuacions objecte d’ajut per part de la Diputació de Lleida, es fa públic el següent:

A] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’AMBIT DE LA SALUT PÚBLICA, ANUALITAT 2022.

L’objectiu és dotar una subvenció per a finançar les despeses corrents de la corporació en l’àmbit de la salut, intentant mitigar parcialment els efectes econòmics de la crisi sanitària causada pel COVID-19 ja que aquest fet està provocant una disminució dels ingressos previstos en els ajuntaments, un empitjorament de les previsions de tresoreria i un increment de les despeses pressupostades inicialment. Entre altres, s’inclouen les despeses corrents dels àmbits següents:

1.- Hàbits saludables, conductes i comportaments que incideixen en el benestar, activitat física i esportiva no competitiva; 2.- Socorristes de les piscines municipals; 3.- Gestió de les aigües d’ús públic per al consum humà i d’ús lúdic; 4.- Manteniment, subministraments i gestió dels consultoris mèdics; 5.- Sales de vetlla, tanatoris i cementiris; 6.- Despeses de promoció i protecció de la salut pública, salut alimentària, ambiental i control de pràctiques de risc sanitari, control de plagues, que inclourà les despeses de subministrament i prestació de serveis per fer front al COVID-19; 7.- El control d’animals peridomèstics; 8.-Manteniment del clavegueram (exclosa depuració), així com les Despeses de Personal per les actuacions descrites anteriorment.

Import de l’actuació a justificar: 24.004,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 24.004,00 euros.

B] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A LA SOSTENIBILITAT FORESTAL I MEDIAMBIENTAL, ANUALITATS 2022 I 2023.

Els principals objectius d’aquest Pla, entre d’altres, és l’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals, l’execució de plans de prevenció, conservació i manteniment d’infraestructures, xarxa de camins i punts d’aigua o l’increment de zones verdes en nuclis urbans i rurals. En el cas de Bellcaire, la subvenció tracta de finançar la compra d’arbres i/o arbustives, transport i despeses de plantació (moviments de terres i/o sistemes de reg en zones o espais de propietat municipal).

Import de l’actuació a justificar: 1.000,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 1.000,00 euros.

C] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENT I LES EMD DEL TERRITORI DE LLEIDA, ANUALITAT 2022.

L’objectiu és dotar una subvenció per a finançar les despeses corrents ordinàries de la corporació, com poden ser el manteniment dels equipaments municipals i/o les despeses de subministrament d’energia elèctrica, gas, etc. Es pretén mitigar parcialment els efectes econòmics causats pel COVID-19 encara subsistents, però també els efectes econòmics derivats de la invasió d’Ucraïna que ha suposat un fort increment dels preus dels diferents materials i subministraments, en especial els de l’energia, tot provocant una disminució dels ingressos previstos, un empitjorament de les previsions de tresoreria i fort increment de les despeses pressupostades inicialment.

Import de l’actuació a justificar: 25.710,11 €.

Import de la subvenció atorgada: 25.710,11 euros.

D] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES EMD DEL TERRITORI DE LLEIDA, ANUALITATS 2022 I 2023.

L’objecte d’aquest Pla és finançar les inversions reals (despeses de capital) que tinguin relació amb les competències municipals regulades a l’article 25 de la Llei 71985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, siguin inversions noves o de reposició. També s’inclouen despeses directament relacionades amb aquestes inversions com poden ser la redacció de projectes, les direccions d’obra o qualsevol altra despesa necessària per dur a terme l’actuació.

Any 2023: Reforma de les Piscines Municipals del Complex Esportiu de Bellcaire d’Urgell.

La construcció del Complex Esportiu data aproximadament dels anys 60, si bé la piscina gran va ser remodelada l’any 2004 però no les piscines mitjana i petita. Per tant, aquestes piscines tenen una antiguitat considerable que, malgrat la seva conservació, requereixen la seva total remodelació per tal d’adequar les instal·lacions a les normatives vigents en matèria d’esport i en matèria de sanitat i higiene. Els treballs previstos inclouen moviments de terres, fonaments i estructura, revestiments de les piscines i els paviments, així com un tractament de l’aigua independent. El termini previst d’execució és de 3 mesos.

Import de l’actuació a justificar: 253.553,99 €.

Import de la subvenció atorgada: 64.832,65 euros.

D] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FIRALS, ANUALITAT 2022.

Es consideren activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l’oferta de les diverses branques de l’activitat econòmica a la demanda, sempre que tinguin una durada mínima d’un dia (matí i tarda) i una durada màxima de 15 dies consecutius. També han de reunir una pluralitat d’expositors , en un recinte identificable (tancat o a l’aire lliure) amb els serveis adequats per als expositors i els visitants. Aquestes dues condicions són complertes per la Fira del comerç, indústria, artesania i productes de proximitat de Bellcaire d’Urgell FiraBell.

Any 2022: FIRABELL 2022 (VI edició).

Es subvencionen les despeses originades en la preparació i la realització de la Fira, segons criteris de pressupost, tradició i arrelament, nombre d’expositors de la fira, durada de la fira i la seva tipologia, així com la realització de jornades tècniques.

Import de l’actuació a justificar: 25.046,00 €.

Import de la subvenció a atorgar: 5.000,00 euros.

E] INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS (IEI).- PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’AMBIT DE LA CULTURA, ANUALITAT 2022.

L’objectiu és posar a la disposició de la corporació d’uns fons prèviament determinat perquè pugui programar les seves activitats anuals en l’àmbit de la cultura com poden ser les despeses d’activitats culturals (setmanes culturals, cercaviles, concerts), artístiques (pintura, teatre), de promoció i difusió cultural (cursos, exposicions, conferències), etc.

Import de l’actuació a justificar: 5.652,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 5.652,00 euros.