Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLANS DE CONCERTACIÓ I COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I DEL SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

DIJOUS 17 MARÇ 2022

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 15 de les Bases Generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms i per tal de complir les obligacions en matèria de PUBLICITAT I COMUNICACIÓ de les diverses actuacions objecte d’ajut per part de la Diputació de Lleida, es fa públic el següent:

A] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’AMBIT DE LA SALUT PÚBLICA, ANUALITAT 2021

L’objectiu és dotar una subvenció per a finançar les despeses corrents de la corporació en l’àmbit de la salut, intentant mitigar parcialment els efectes econòmics de l’actual crisi sanitària causada pel COVID-19 ja que aquest fet està provocant una disminució dels ingressos previstos en els ajuntaments, un empitjorament de les previsions de tresoreria i un increment de les despeses pressupostades inicialment. Entre altres, s’inclouen les despeses corrents dels àmbits següents:

1.- Socorristes de les piscines municipals; 2.- Gestió de les aigües d’ús públic per al consum humà; 3.- Reparació, manteniment i conservació dels vasos de les piscines; 4.- Manteniment, subministraments i gestió dels consultoris mèdics; 5.- Despeses de subministraments i prestació de serveis per fer front al COVID-19 o 6.- Despeses de personal per les actuacions descrites anteriorment.

Import de l’actuació a justificar: 23.907,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 23.907,00 euros.

B] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA ESPECIAL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, ANUALITAT 2021

L’objectiu és dotar una subvenció per a finançar les despeses corrents ordinàries de la corporació, com poden ser el manteniment dels equipaments municipals i/o les despeses de subministrament d’energia elèctrica, gas, etc. També es pretén mitigar parcialment els efectes econòmics causats pel COVID-19 que ha provocat una disminució dels ingressos previstos, un empitjorament de les previsions de tresoreria i un increment de les despeses pressupostades inicialment.

Import de l’actuació a justificar: 21.216,91 €.

Import de la subvenció atorgada: 21.216,91 euros.

C] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS, ANUALITATS 2021-2022

L’objectiu és posar a la disposició de la corporació d’uns fons prèviament determinat perquè pugui programar les accions de conservació, manteniment i millores de la seva xarxa de camins locals que en el cas de Bellcaire tenen una superfície de 31 km². Inclou les despeses dutes a terme des del dia 1 de juliol de l’any 2021 i fins el dia 31 de desembre de 2022.

Import de l’actuació a justificar: 16.927,10 €.

Import de la subvenció atorgada: 16.927,10 euros.

D] DIPUTACIÓ DE LLEIDA.- SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FIRALS, ANUALITATS 2020 i 2021

Es consideren activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l’oferta de les diverses branques de l’activitat econòmica a la demanda, sempre que tinguin una durada mínima d’un dia (matí i tarda) i una durada màxima de 15 dies consecutius. També han de reunir una pluralitat d’expositors , en un recinte identificable (tancat o a l’aire lliure) amb els serveis adequats per als expositors i els visitants. Aquestes dues condicions són complertes per la Fira del comerç, indústria, artesania i productes de proximitat de Bellcaire d’Urgell FiraBell.

Any 2020: FIRABELL 2020 (IV edició).

Es subvencionen les despeses realitzades en la preparació de la Fira que s’havia de realitzar l’any 2020 i que, degut a la Covid-19, no es va poder dur a terme.

Import de l’actuació a justificar: 2.100,00 €.

Import de la subvenció a atorgar: 1.575,00 euros.

Any 2021: FIRABELL 2021 (V edició).

Es subvencionen les despeses originades en la preparació i la realització de la Fira, segons criteris de pressupost, tradició i arrelament, nombre d’expositors de la fira, durada de la fira i la seva tipologia, així com la realització de jornades tècniques.

Import de l’actuació a justificar: 22.600,00 €.

Import de la subvenció a atorgar: 5.000,00 euros.

E] INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS (IEI).- PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’AMBIT DE LA CULTURA, ANUALITAT 2021

L’objectiu és posar a la disposició de la corporació d’uns fons prèviament determinat perquè pugui programar les seves activitats anuals en l’àmbit de la cultura com poden ser les despeses d’activitats culturals (setmanes culturals, cercaviles, concerts), artístiques (pintura, teatre), de promoció i difusió cultural (cursos, exposicions, conferències), etc.

Import de l’actuació a justificar: 5.437,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 5.437,00 euros.

F] PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PLA DE COOPERACIÓ PER A FER FRONT A LES DESPESES PER A LA CERTIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS PERTANYENTS O UTILITZATS PELS AJUNTAMENTS DE LES TERRES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN, QUE EN PROMOGUIN LA SEVA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA, ANUALITAT 2021

L’objectiu és impulsar inversions de millora de l’eficiència energètica d’edificis, equipaments i infraestructures públiques, de generació i consum d’energies renovables mitjançant les fórmules d’autoconsum, consum compartit i comunitats locals d’energia, i de desplegament d’infraestructura de recàrrega i suport al vehicle elèctric. 

Han de ser propostes d’intervencions que específicament permetin: a) una reducció de com a mínim el 30% del consum d’energia primària no renovable i la millora d’almenys una lletra en la qualificació energètica en emissions de CO2 de l’edifici; b) per al cas d’edificis amb una qualificació energètica “A” en emissions de CO2 , les propostes de millora hauran de permetre assolir un salt d’una lletra en la qualificació parcial de la demanda tèrmica de l’edifici i c) finalment, per al cas que el document de recomanacions contempli propostes de renovació d’instal·lacions tèrmiques, aquestes hauran d’incorporar equips abastits per energia provinent de fonts renovables (solar tèrmica, geotèrmica, aerotèrmia i hidrotèrmia mitjançant bomba de calor o biomassa).

Hi ha una concessió directa entre els 231 municipis de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, a raó de 2.200 € per ajuntament. Per tant, 

Import de l’actuació a justificar: 2.200,00 €.

Import de la subvenció atorgada: 2.200,00 euros.